• اعتماد

چگونه می‌توانیم مورد اعتماد واقع شویم؟

14ام بهمن, 1399|بدون دیدگاه

هر فروشی با پنج مانع اساسی روبه روست : فقدان نیاز، فقدان پول، فقدان عجله، فقدان تمایل و فقدان اعتماد. زیگ زیگلار افسون‌گری دو بخش مهم دارد: محبوب بودن و جلب اعتماد افراد؛ ...